Skrivelse vedr. gratis vaccination mod mæslinger til ikke-immune

voksne født før 1974


8. oktober 2018


Danske Regioner

Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Praktiserende Lægers Organisation


Sundheds- og Ældreministeriet har pr. 1. april 2018 indført, at personer over 18 år, der ikke er immune overfor mæslinger, vederlagsfrit kan blive vaccineret mod denne sygdom.


Sundhedsstyrelsen har modtaget flere henvendelser om, i hvilket omfang personer født før 1974 er omfattet af tilbuddet.


Sundhedsstyrelsen skal derfor oplyse om følgende til uddybning af Sundhedsstyrelsens vejledning om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v.:

 Såfremt lægen vurderer, at en patient har behov for vaccination mod

mæslinger, skal denne i alle tilfælde tilbydes vederlagsfrit. Det anbefales ikke at teste for immunitet forud for vaccination.

 Personer født før 1974, som er født og opvokset i Danmark kan som udgangspunkt antages at være immune overfor mæslinger, da mæslingevirus var vidt udbredt i samfundet på det tidspunkt, jf. afsnittet ”Om immunitet hos personer født før 1974” nedenfor.

 Såfremt personer født før 1974 ønsker vaccination mod mæslinger, bør

lægen vurdere, om der er forhold der taler for vaccination, fx forestående udlandsrejse med risiko for smitte.


Lovgrundlag

Personer over 18 år, der ikke er immune overfor mæslinger, tilbydes gratis vaccination mod dette, jf. bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v.

.

Af Sundhedsstyrelsens vejledning om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v.  fremgår følgende:

”Ikke-immune voksne tilbydes vaccination mod mæslinger, og ikke-immune personer med livmoder eller æggestoksvæv i den fødedygtige alder tilbydes vaccination mod røde hunde, begge dele i form af MFR-vaccination.


For praktiske formål antages, at personer født før 1974 har haft mæslinger og derfor er immune. Der skal ikke tilbydes testning for at afklare immunstatus forud for vaccination.”


Vejledningen vil snarest blive opdateret i overensstemmelse med indeværende skrivelse.


Om immunitet hos personer født før 1974

Grundlaget for antagelsen om, at personer født før 1974 er immune er, at undersøgelser har vist, at mæslinger i Danmark ramte ca. 95% af børn i en fødselsårgang op til årgang 1973. Der vil altså fortsat være et lille mindretal af personer opvokset i Danmark, der ikke er immune overfor mæslinger.

Endvidere kan samme antagelse ikke nødvendigvis laves for udenlandsk fødte personer, da mæslinger i andre lande har haft en anderledes epidemiologi.

Af ovenstående grunde kan det efter en konkret lægelig vurdering være relevant at vaccinere nogle personer født før 1974, der ikke er vaccineret eller har haft erkendt mæslinger, navnlig i forbindelse med rejse til udlandet.


Sundhedsstyrelsen, den 8. oktober 2018

Marlene Øhrberg Krag

Ændringer i tilskud pr. 19. november 2018


D. 19. november 2018 kommer der nye regler for tilskud til lægemidler for lungesygdomme og vandladningsproblemer.


Har du på apoteket eller via medierne fået at vide, at du skal kontakte læge for at få korrekt tilskud skal du gøre således.


Først og fremmest skal du kontakte den læge som styrer din behandling. Hvis du går på sygehuset eller hos anden speciallæge med din lunge- eller blæresygdom skal du kontakte dem.


Vandladningsproblemer (præparater som er berørt: Betmiga, Spasmolyt, Vesicare.

Såfremt du ikke har forsøgt Tolterodin (eller Detrusitol), kan du skifte over til dette, skriv til en af lægerne via hjemmesiden eller ring i telefontiden.

Har du prøvet flere forskellige præparater, men ikke Tolterodin, kan det være nødvendigt at teste Tolterodin af, da skal du bestille en lægetid.

Mener du allerede at have prøvet tolterodin uden effekt eller med bivirkninger, skal du bestille en tid hos lægen.

 

Lungesygdomme (præparater der er berørt, se nedenfor).

Det er mere kompliceret med lungesygdommene, der er mange forskellige præparater. Bruger du et af følgende præparater, skal du måske skifte.

Har du været til årskontrol for din lungesygdom i år, da bare ring eller send en besked til lægen, så bør det være en formsag at ændre til rette præparat eller skifte tilskud.

Har du ikke været til årskontrol i år, da skal du bestille en tid til årskontrol, så klarer vi det der.


Præparater som får mere restriktiv tilskud pr. 19. november 2018:

Aerivio Spiromax AirFluSal Forspiro Airflusal Forspiro AirFluSal Sprayhaler Airflusan Forspiro Anoro Arrow Atimos Atrovent Atrovent Berodual Berodual Bufomix Easyhaler Combivent Duaklir Genuair DuoResp Spiromax Duovent Duovent HFA Flutiform Foradil Fostair Hirobriz Breezhaler Innovair Innovair Nexthaler Ipramol Steri-Neb Ipratropiumbromid Ipratropiumbromid Teva Onbrez Breezhaler Oxez Turbuhaler Oxis Turbohaler Oxis Turbuhaler Relvar Ellipta Salmex Sapimol Seretide Seretide Seretide Diskus Seretide Evohaler Serevent Spiolto Respimat Striverdi Respimat Symbicort Forte Symbicort Mite Symbicort Mite Symbicort Turbuhaler Symbicort Symbicort Forte Symbicort Turbohaler Turbohaler Turbohaler Turbuhaler Turbuhaler Ultibro Breezhaler Xoterna Breezhaler     


Præpatater som formentlig skal skiftes:

Bambec tabl. Bricanyl inj.+oral opløsning Bricanyl Retard Oxeol tabl Ventoline inj,+ koncentrat + oral opløsning + tabletter

Pr. 1. maj 2018 ændres procedure vedr. udskrivelse af afhængighedsskabende medicin:


Sundhedsstyrelsen har indskærpet, at fornyelse af afhængighedsskabende medicin kun kan foregå ved en konsultation. Vi har tidligere tilladt elektronisk eller telefonisk fornyelse, men i henhold til Sundhedsstyrelsens indskærpelse, er dette ikke længere muligt. Således kan vi ikke længere forny sovemedicin, ADHD, beroligende og stærk smertestillende medicin (morfinprodukter, herunder tramadol) over hverken telefon eller via hjemmesiden.


Står nogle af disse præparater på din medicinliste, så vil vi anbefale, at der bookes en tid til konsultation i klinikken, så der kan lægges en plan for behandlingen og medicinudskrivelsen og aftale næste fremmødetid i klinikken.


Der vil som udgangspunkt højst blive udskrevet tabletter til 1 måneds forbrug ad gangen og kun ved fremmøde i klinikken.


Vi tilbyder hjælp til nedtrapning af den afhængighedsskabende medicin.


Alle patienter, som får vanedannende medicin, skal til samtale om medicinen, hvor der lægges fremadrettet plan – og hvis muligt – laves en plan for nedtrapning/udtrapning.


Brug af afhængighedsskabende medicin kan have indflydelse på evnen til at køre bil og betjene maskiner. Sundhedsstyrelsen har fastsat maksimale doser for de enkelte præparater. I en del tilfælde er det derfor et lovkrav, at lægen anbefaler kørselspause, og i enkelte tilfælde kan behandlingen medføre frakendelse af kørekort – dette gælder specielt erhverskørsel.


Der kan i følge loven kun undtagelsesvist laves særaftaler, som afviger fra disse regler – f.eks ved alvorlig sygdom eller svært fysisk handicap.


—————————————————————————————————–


Lovgrundlaget for udskrivelsen af afhængighedsskabende medicin er reguleret i anbefalinger og cirkulære fra Sundhedsstyrelsen:


“Fornyelse af afhængighedsskabende medicin


Ved afhængighedsskabende lægemidler forstås de lægemidler, som hos brugeren kan ligge til grund for udviklingen af afhængighedssyndrom, som defineret i WHO ICD-10 sygdomsklassifikationen:


Morfin og morfinlignende midler (opioide analgetika).

Benzodiazepiner og stoffer der virker på benzodiazepinreceptorerne.

Lægemidler med centralstimulerende virkning og snævert anvendelsesområde.

Visse andre lægemidler med afhængigheds-/misbrugspotentiale.

Mange patienter er gennem årerne blevet afhængige ved ukritisk behandling med opioider, benzodiazepiner m.fl. For at undgå afhængighed skal lægen, inden behandling med afhængighedsskabende lægemidler indledes, sammen med patienten lægge en behandlingsplan, hvoraf det blandt andet fremgår, hvilken effekt og hvilke bivirkninger, der kan forventes af behandlingen, og hvor lang tid behandlingen forventes at vare.

Ved iværksættelse af behandling med afhængighedsskabende lægemidler skal lægen oplyse patienten om, at midlerne specielt i den første periode virker sløvende på sanserne og øger uheldsrisikoen ved bilkørsel og maskinbetjening, samt oplyse om faren ved samtidig indtagelse af alkohol. Ved ordination skal lægen gøre patienten opmærksom på, at man ikke skal føre motorkøretøj før efter en tilvænningsperiode, og at der under behandling med visse midler/doser slet ikke må føres motorkøretøj. Længerevarende fast behandling med afhængighedsskabende lægemidler har desuden indflydelse på de vilkår, som patienten har kørekort på, idet det kan medføre en tidsbegrænsning i kørekortet på ét år, samt indskrænkning i førerretten til visse kategorier.


Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation, således at læge og patient kan få mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne. Ordination og fornyelse af midlerne må ikke finde sted over internettet.


Når omstændighederne nødvendiggør udstedelse af recept til andre end lægens sædvanlige patienter, skal der alene ordineres en sådan mængde af det pågældende lægemiddel, at behandlingen rækker til, at patienten kan kontakte sin egen læge”


Klinik information

CVR nr. 70507315

 

Adresse

Tingstedet 8

9230 Svenstrup

Tlf.: 98 38 18 11

Fax: 98 38 90 15

 

Telefontid til læge

Alle hverdage

8.00-9.00 

 

Tidsbestilling og receptfornyelse

Alle dage mellem kl. 9.00 - 12.00

 

Konsultationstider

Mandag: 9.00 - 14.00

Tirsdag: 9.00 - 14.00

Onsdag: 9.00 - 14.00

Torsdag: 9.00 - 14.00

Fredag: 9.00 - 14.00

 

Åben blodprøvetid

Mandag - fredag imellem kl. 8.00-9.00. Dette kræver en blodprøverekvisition liggende i din journal.


Lægevagten træffes udenfor lægehusets åbningstid på telefon: 70 150 300


Husk altid at medbringe sygesikringsbevis ved fremmøde i klinikken.

Kortet er din garanti for gratis lægehjælp.