Privatlivspolitik - Lægerne i Svenstrup


Version: 06.08.2020


I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Lægerne i Svenstrup, Tingstedet 8, 9230 Svenstrup, behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.


Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores samtale, undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler vi som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.


Typer af oplysninger
Vi indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):


Almindelige kategorier af personoplysninger:

• Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse


Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

• Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.


Formål
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
• Vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig
• Udarbejdelse af lægeerklæringer
• Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.

• Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier, herunder modtagelse og formidling af nødvendige patientoplysninger mellem sundhedspersoner, fx bookede aftaler, diagnoser og behandlingsplaner
• Afholdelse af videokonsultationer, hvis relevant
• Eventuel anvendelse af billedmateriale til diagnostik
• Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
• Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
• Rekvisition af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
• Afregningsformål

• Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

- Dokumentationspligt
- Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk
hjemmel for behandlingen

- Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforan-
staltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til syste-
mer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, stands-
ning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer

- Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til indivi-
der og myndigheder

- Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
- Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
- Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
- Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning


Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.


Kilder
I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.


Videregivelse af personoplysninger
I det omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med modtagerne nævnt her nedenfor.
• Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner

• Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning

• Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt

• Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehus-laboratorierne

• Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer

• Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK

• Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
• I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber


Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

• Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelses-forordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h)

• Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9

• I de tilfælde, hvor vi ikke er forpligtet til at behandle dine personoplysninger efter sundhedslovens kap. 9, indhentes og videregives dine personoplysninger alene til andre sundhedspersoner med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 42a – 42e

• Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60

• Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3

• Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient

• Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a)

• Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43

• Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45


Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke

behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse, der er baseret på samtykke.


Modtagere af personoplysninger, herunder databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos følgende modtagere, herunder vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.:

• Eg Clinea, IP Netcom, Dansk telesikring, KiAP, Webreq og Webpatient


Opbevaringsperiode
Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare patientjournaler i minimum 10 år efter seneste optegnelse i patientjournalen. Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.


Dine rettigheder
Du har ifølge databeskyttelseslovgivningen visse rettigheder, som vi er forpligtet til at oplyse dig om, herunder retten til indsigt i personoplysninger og i særlige tilfælde ret til at få ændret ukorrekte oplysninger, ret til at få slettet oplysninger, ret til at få begrænset oplysninger, ret til dataportabilitet samt ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne.
Vi skal dog gøre dig opmærksom på, at dine rettigheder er begrænset af den lovgivning, som gælder for praktiserende læger, herunder f.eks. journalførings-bekendtgørelsen, der i § 14 bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene foretages rettelser / tilføjelser.


Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på følgende kontaktoplysninger:


Kontaktoplysninger på klinikken:


Lægerne i Svenstrup
98381811
Tingstedet 8
9230 Svenstrup
CVR-nr.: 70507315


06.08.20


Klinik information

CVR nr. 70507315

 

Adresse

Tingstedet 8

9230 Svenstrup

Tlf.: 98 38 18 11

Fax: 98 38 90 15

 

Telefontid til læge

Alle hverdage

8.00-9.00 

 

Tidsbestilling og receptfornyelse

Alle dage mellem kl. 9.00 - 12.00

 

Konsultationstider

Mandag: 9.00 - 14.00

Tirsdag: 9.00 - 14.00

Onsdag: 9.00 - 17.00

Torsdag: 9.00 - 14.00

Fredag: 9.00 - 14.00

 

Åben blodprøvetid

Mandag - fredag imellem kl. 8.00-9.00. Dette kræver, at der ligger rekvisition i din journal.


Lægevagten træffes udenfor lægehusets åbningstid på telefon: 70 150 300


Husk altid at medbringe sygesikringsbevis ved fremmøde i klinikken.

Kortet er din garanti for gratis lægehjælp.